MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > Pinota


Pinota

A i heu ancù nen capì
cosa i heu fat per meriteme su qui ?
A l'ha mulame pèi d'in can an mes na stra
sensa deme na spiegassiun, cula là.
I heu quasi veuia 'd masseme,
giuteme, sun beli panà...

Dame da ment a mi
at hèi da reagì,
dami da ment mi i heu vist-ne di tassì
ma i heu vist-ne pochi pei ti.
Dame da ment na vota, Pinota
at merita nen!

At sii guardate 'nt a le spec
quandi 't aussi a la matin?
Va be'. 't sei gras, brut e veg,
ma ai na i-é che sun pès.
Dami da ment na vota,
Pinota a fa nen per ti.

Coro: Pinota, Pinota, Pinota...

Am ricord che Pinota
a i heu purtala 'nt la crota
ma nen mach na vota,
sarà 'l vin bun, seu nèn,
la cantin-a fresca, 'l midandi neuve...
Am ricord che Pinota, 'nt la crota
an mes al bute 'd Pinot.

Dami da ment a mi
't hèi da lassela perdi cula metetta lì...
At dava mach di nom!
At piava ij sold d'an ca!
Pinota, 'nt la crota
dame da ment, lasla 'n mes a na stra!

Coro: Pinota, Pinota... Pinot de Pinot!

Ma sì, i heu beli capì,
sa mata a fa nen per mi,
a i héi parlà cusì ben
ch'am pias fin-a pì nen!
A i heu capila sta volta,
'd Pinota as na treuva 'd mei...

Coro: It hèi capila sta volta,
'nt la crota 's la purtuma nui trei...