MENU:

Marok.org > Farinei dla brigna | Elio e le Storie Tese | Cumpa | Inutility | Links | Faq | Ghestbuk

Farinei > La band | Foto | Mp3 | Testi | Fanzine | Links | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Home > Farinei > Testi > La brigna...


La brigna l'è sempri la brigna

Sarà bel andé 'n muntagna,
fé na cursa, respiré,
ansetessi 'ns na panchin-a,
guardé la gente passé.

Sarà bel balé tre uri,
peu cugessi beli mort.
Sarà bel crié tre uri,
e peu capì che 't hei tort.

'T peuri essi n'astronauta,
opûra andé a rangé i bidé,
ma tra na roba e n'autra
a vanta ch'at ricordi che....

La brigna l'é sempri la brigna.
É l'unica roba ch'a i-é.
La brigna l'é sempri la brigna.....oh ieh!
Ma dato ch'a s'ësvaluta,
ti va a la carica
e cat-ne 'n para 'd chilu per temp.

Sarà bel taché la radio
e scuté 200 cansun, sarà bel andé a lë stadio,
andé a ciapé dij lurdun.
Sarà bel andé al cinema,
fé la cua e peu sté 'n pè
o catessi na cassetta
e vughi j'autri ciulé.
At peuri fé 'l balengo
o 'l cantante cume mi,
ma tra na roba e n'autra
a vanta ch'at ricordi ti...

La brigna l'é sempri la brigna,
la roba pi bela ch'a i-é...
La brigna l'é sempri la brigna...
oh ieh !

Ma anche s'a l'é 'l frût pì bun,
fa nen indigestiun
ch'a finiss ch'at piasu ij puvrun ...

'T hei poch da fé 'l balengo,
't peuri aveila o essi a pè,
ma qualunque roba 't fassi
at hei da ricunussi che...

La brigna l'é sempri la brigna,
la roba pi bela ch'a i-é.
La brigna l'é sempri la brigna.....oh ieh !

L'é na roba naturala, l'é speciala,
sensa cunservanti o culuranti.
Preuva, se ti chërdi nèn a tasté.

La brigna l'é sempri la brigna,
é l'unica roba ch'a i-é....
La brigna l'é sempri la brigna... oh ieh !

Sicuramente at fa nen sgiai
e 'nlura, bugia, dai,
sarà mei ch'at biti cerché.