MENU:

Marok.org > Farinei > La band | Foto | Audio & Video | Testi | Fanzine | Links | Fancláb | Niùs e date

LOADING...
Sei in: Marok.org > Farinei > Testi > El bumbardin


El bumbardin


"Do You Like Bombardino?"

L'è propi bel andè 'n muntagna,
fè del discese con gli sci
ma jè na fregg ca 't taja 'l bali
e àmtröv la giassa fin-na 'n tal cü

(Ciapa lì)

An cul mument 'riva 'n ingleis,
crijava fort che smijava 'n crin
e l'à butami suta 'l nas
in bel bicer ad bumbardin.

Il bumbardin va sempri bin
ch'a t' sij an Africa o a Turin.
('t poeuri essi magher o gros pèi 'n crin
va sempri ben el bumbardin).


L'è propi bel andè 'n sla spiaggia,
ai-jè gnanca 'l post per l'umbrelun,
mi suta 'n sul ch'a sciapa 'l preij
sun strasuvà fin-a aij cujun

(Fin-a aij cujun).

A l'è rivà turna l'ingleis,
criava fort pèi d'in bucin,
a l'a tirà fora dal midandi
an dupi liter ad bumbardin.

Il bumbardin l'è propi bun
a lu bèivu i nàpuli e i pulentùn
('T poeuri essi fürb o 'n gran cretìn
va sempri bèn el bumbardin).

Il bumbardin per tradissiun,
at fa' propi spussiè pèi d'in cravun
('t poeuri essi ingleis o 'n pulentun,
quand a t'anciùchi at sij an cujun,
't poeuri essi 'n Africa o a Turin,
se 't beivi trop at sij an bucin,
't poeuri essi in preve o n'imbianchin,
va sempri ben el bumbardin,
se 't parli e 't marci 'mè 'n cretin,
perchè t'hei fate na bumba,
fate na bumba, fate na bumba)


...ad Bumbardin.

Do You Like Bombardino?

Ma vatlu a piè 'n tal cü, va'!!!